Κατηγορία D1, Κατηγορία D + ΠΕΙ, Κατηγορία DΕ
Προϋποθέσεις – Δικαιολογητικά