Κατηγορία ΑΜ, Κατηγορία Α1, Κατηγορία Α2, Κατηγορία Α
Αποτελείται από τα θεωρητικά και τα πρακτικά μαθήματα.